Bel of mail De Personeelsfeest DJ nu! > 0648208574 info@djpersoneelsfeest.nl

Algemene voorwaarden

Singer in Suit & In Suit Entertainment

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

2. OPDRACHTGEVER: Degene di de artiest SINGER IN SUIT een opdracht verstrekt voor een optreden van de Artiest SINGER IN SUIT.

3. DE ARTIEST SINGER IN SUIT: De beroepsbeoefenaar op het gebied van kunsten en amusement, zijnde artiest, zanger, dj, mc, vocalist, presentator, musicus en/of uitoefenend kunstenaar;

4. TOELEVERANCIER: Degene die zich direct of indirect met SINGER IN SUIT heeft verbonden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen. Een en ander in de ruimste zin van het woord, zoals onder andere: zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, opbouw, catering en beveiliging;

5. WEDERPARTIJ: De Opdrachtgever en/of de Toeleverancier;

6. MEERWERK: Alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor SINGER IN SUIT of de door hem ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken;

7. RIDERS: Speciale, aanvullende bepalingen met betrekking tot de prestaties en techniek van de Artiest, alsmede met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst;

8. OPTREDEN: De te leveren (artistieke) prestatie, als omschreven in de overeenkomst;

9. OVEREENKOMST: De overeenkomst die SINGER IN SUIT en de Opdrachtgever aangaan naar aanleiding van een boeking/optreden van de Artiest SINGER IN SUIT;

10. PARTIJEN: De Artiest SINGER IN SUIT en de Opdrachtgever gezamenlijk.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID/WERKINGSSFEER

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle correspondentie, onder andere op overeenkomsten, facturen, offertes, aanbiedingen, facturen en gesloten overeenkomsten van SINGER IN SUIT.

2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende voorwaarden, ook welke zijn opgenomen in door de Wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden, binden SINGER IN SUIT niet, tenzij deze vooraf expliciet door SINGER IN SUIT schriftelijk zijn aanvaard.

3. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte, aanbieding, overeenkomst of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

5. Het eventueel niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 3: OVEREENKOMSTEN

1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van SINGER IN SUIT zijn steeds vrijblijvend en kosteloos, tenzij anders overeengekomen.

2. Een Overeenkomst wordt definitief wanneer de Opdrachtgever en de Artiest de Overeenkomst allebei hebben ondertekend en op alle pagina’s hebben geparafeerd.

3. Bij een mondeling of schriftelijke afspraak met met betrekking tot een Optreden zal SINGER IN SUIT de Overeenkomst opstellen en zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever doen toekomen. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze Overeenkomst binnen een termijn van 10 (tien) dagen na dagtekening in het bezit is van SINGER IN SUIT.

4. Indien SINGER IN SUIT een naar de Opdrachtgever verstuurde Overeenkomst niet binnen 10 (tien) dagen na dagtekening getekend retour heeft ontvangen, heeft SINGER IN SUIT, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden.

5. Meerwerk wordt eventueel afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de Overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien SINGER IN SUIT daarmee expliciet vantevoren schriftelijk heeft ingestemd.

6. Eventuele eerste opties op Optredens verlopen te allen tijde binnen 10 (tien) dagen of eerder na afspraak, zonder opgaaf van reden en zonder mededeling, tenzij nadrukkelijk anders afgesproken.

ARTIKEL 4: OFFERTES

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van SINGER IN SUIT zijn vrijblijvend. Indien een offerte c.q. een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard, dan heeft SINGER IN SUIT het recht het aanbod na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door of namens SINGER IN SUIT verstrekte afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, folders, catalogi, en ander promotiemateriaal. Voornoemde gegevens binden SINGER IN SUIT niet.

3. SINGER IN SUIT kan niet aan zijn voorwaarden, offerte en/of aanbieding worden gehouden wanneer de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht SINGER IN SUIT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.

ARTIKEL 5: DERDEN

1. SINGER IN SUIT is bevoegd om derden in te schakelen, ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen. Voorbeelden hiervan zijn technici en opbouwhulp.

2. SINGER IN SUIT is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die wordt aangericht door toedoen van een derde.

ARTIKEL 6: ARTIEST EN OPTREDEN

1. De Opdrachtgever verklaart, reeds door het aangaan van de Overeenkomst met SINGER IN SUIT, tenminste redelijk bekend te zijn met de prestaties van de Artiest SINGER IN SUIT en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de gecontracteerde prestaties.

2. De Opdrachtgever garandeert:

a. dat in het geval van een buitenoptreden het podium of de plaats van optreden deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de Artiest SINGER IN SUIT en diens eigendommen, diens betrokkenen en/of zaken van de Toeleverancier en/of SINGER IN SUIT. De Opdrachtgever dient te allen tijde melding te maken wanneer het Optreden buiten dient plaats te vinden, voor aanvang van de Overeenkomst. Een binnenoptreden kan nimmer zonder overleg worden verplaatst naar buiten.

b. dat de Artiest SINGER IN SUIT de afstand tussen een eventuele kleedkamer of kleedruimte en podium ongestoord en veilig kan afleggen;

c. dat de eventuele Rider(s) van de Artiest SINGER IN SUIT door de Opdrachtgever zullen worden nageleefd. SINGER IN SUIT zal de Opdrachtgever bij het overleggen van de Overeenkomst informeren over de door de Artiest SINGER IN SUIT gehanteerde Rider(s), indien van toepassing;

d. dat eventuele werkzaamheden van plaatselijk personeel, gasten van de Opdrachtgever, andere artiesten en/of derden in dezelfde ruimte(s) in/bij het Optreden tijdig beëindigd dan wel ontbelemmerend zijn voor de Artiest SINGER IN SUIT en zijn Toeleverancier(s);

e. dat het maximaal aantal toegestane personen, op grond van brandweerverordeningen en/of andere voorschriften, al dan niet overheidswege, in de ruimte waar het Optreden zal plaatsvinden, niet zal worden overschreden.

f. dat er niet zonder overleg versieringen en apparatuur van de Opdrachtgever of derden in,bij, op of tegen de opstelling en apparatuur van SINGER IN SUIT worden geplaatst.

3. De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn:

a. dat de Artiest SINGER IN SUIT en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, tijdens het optreden per uur recht hebben op tenminste drie gratis drankconsumpties, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;

b. dat de Artiest SINGER IN SUIT en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het optreden, recht hebben op een gratis eenvoudige maaltijd, indien het Optreden langer dan 5 (vijf) uur duurt.;

c. dat de Artiest SINGER IN SUIT gerechtigd is elk gecontracteerd uur tien minuten te pauzeren. De programma’s ‘DJ in Suit’ en ‘Singer in Suit XL’ zijn doorlopend; de Artiest is hiermee afwisselend zanger en dj. Er is hierbij geen sprake van pauzemuziek, de muziek blijft op een volume dat past bij de sfeer van het moment. De Artiest SINGER IN SUIT houdt een pauze zo kort mogelijk, bijvoorbeeld voor toiletbezoek.

4. Een afgesproken tijdstip waarop het Optreden zal aanvangen is indicatief en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Enkel met instemming van de Artiest SINGER IN SUIT kan de duur van een Optreden worden verlengd en als Meerwerk in rekening worden gebracht.

5. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen toestemming van SINGER IN SUIT of de Artiest SINGER IN SUIT. Complete videoregistraties van een Optreden zijn niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen. Geluidsopnamen door derden via bijvoorbeeld een aangesloten mengtafel zijn eveneens verboden.

6. SINGER IN SUIT behoudt zich het recht voor om het Optreden tot twee maanden voor aanvang te annuleren, hetzij in overleg met de Opdrachtgever het Optreden naar een andere datum te verplaatsen (dit onder dezelfde voorwaarden), ingeval de uitvoerende Artiest van SINGER IN SUIT op of nabij de datum van het evenement een nationaal televisieoptreden, nationale tv-opname, buitenlandse tournee of een andere belangrijke promotionele bezigheid heeft, zonder dat SINGER IN SUIT hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt. De Overeenkomst wordt in zulks geval ontbonden. SINGER IN SUIT doet de Opdrachtgever vervolgens suggesties voor een andere muzikale invulling. SINGER IN SUIT zal de Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen, indien er aanwijzingen zijn voor een dergelijke annulering.

7. In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 6 is omschreven, dan wel de Artiest SINGER IN SUIT is door ziekte en/of overmacht niet in staat om op de afgesproken tijd en datum op te treden, heeft SINGER IN SUIT het recht het desbetreffende optreden te annuleren, zonder dat SINGER IN SUIT schadeplichtig wordt jegens de Opdrachtgever. Geldbedragen die met betrekking tot een dergelijk geannuleerd Optreden door de Opdrachtgever zijn betaald, worden door SINGER IN SUIT terugbetaald. Wanneer de toestand van SINGER IN SUIT het toelaat, zal hij de Opdrachtgever suggesties voor vervanging meedelen en helpen zoeken naar een andere muzikale invulling. De beslissing over een eventuele vervangende artiest/dj ligt te allen tijde bij de Opdrachtgever. SINGER IN SUIT is geenszins verantwoordelijk voor de artistieke en/of muzikale uitvoering van vervangende artiesten. SINGER IN SUIT is ook niet verantwoordelijk voor (financiële) afspraken met betrekking tot vervangende artiesten/dj’s.

8. De eventuele Toeleverancier(s) garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met SINGER IN SUIT gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.

9. SINGER IN SUIT heeft het recht om tenminste twee personen vrije toegang te geven tot het evenement of de gelegenheid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om technici, opbouwhulp, management of een booking agency.

10. Het parkeren van vervoersmiddelen van de Artiest SINGER IN SUIT dient mogelijk te zijn binnen een straal van 200 (tweehonderd) meter van de plaats van het Optreden. Eventuele parkeerkosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. Wanneer er niet binnen een straal van 200 meter geparkeerd kan worden, dient de Opdrachtgeveer dit te melden.

11. De Artiest SINGER IN SUIT heeft het recht om een voor hem acceptabel en gebruikelijk geluidsvolume te produceren. Wanneer er (strenge) restricties zijn aan het geluidsvolume, bijvoorbeeld gesteld door de eigenaar van de locatie, dient de Opdrachtgever dit voor het aangaan van de Overeenkomst te melden. Wanneer er geluidsbegrenzers, van welke soort dan ook, aanwezig zijn in de ruimte of zaal van een optreden, dient de Opdrachtgever dit eveneens voor het aangaan van de Overeenkomst te melden. Wanneer SINGER IN SUIT voor het aangaan van de overeenkomst geen melding van de Opdrachtgever krijgt met betrekking tot restricties en/of begrenzing van het geluidsvolume en tijdens of vlak voor het Optreden blijkt dat er toch restricties en/of begrenzing zijn, dan houdt SINGER IN SUIT zich het recht voor zich niet aan deze restrictie en/of begrenzing te houden. Wanneer het toegestane geluidsvolume na beoordeling van SINGER IN SUIT te laag is, houdt SINGER IN SUIT zich eventueel ook het recht voor om enkel muziek te draaien en niet te zingen. SINGER IN SUIT wil geen live optredens verzorgen bij (te) lage geluidsvolumes. De beoordeling ligt in een dergelijk geval te allen tijde bij SINGER IN SUIT.

12. Indien de Artiest SINGER IN SUIT wegens vandalisme van publiek of derden of vanwege een technische storing door ontoereikbare technische voorzieningen genoodzaakt is om het Optreden (vroegtijdig) te beëindigen, behoudt SINGER IN SUIT het recht om het overeengekomen totaalbedrag op te eisen en/of te behouden. Alle schade aan apparatuur en/of eigendommen van de Artiest SINGER IN SUIT komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze schadekosten dienen binnen 10 (tien) dagen na facturering volledig aan SINGER IN SUIT te worden voldaan. Eventuele reparaties worden afgewerkt door een door de Artiest SINGER IN SUIT aangestelde partij.

13. Indien de veiligheid van SINGER IN SUIT en/of de Artiest SINGER IN SUIT en/of door hem ingeschakelde derden niet kan worden gewaarborgd, zijn deze partijen gerechtigd om het Optreden definitief of tijdelijk te stoppen met behoud van de volledige gages.

14. De artistieke diensten van de Artiest SINGER IN SUIT kunnen gezien het creatieve karakter aan wijzigingen en/of uitvoeringsmodaliteiten onderhevig kunnen zijn, zonder dat daardoor een recht op schadevergoeding, compensatie en teruggaaf ontstaat.

15. SINGER IN SUIT is nooit verplicht om verzoeken voor te zingen/draaien muziek, van wie dan ook, na te volgen. Speciale verzoeknummers van de Opdrachtgever dienen tenminste 14 (veertien) dagen voor aanvang van het Optreden met SINGER IN SUIT te worden overlegd. SINGER IN SUIT beslist altijd zelf of de muziek wordt uitgevoerd of afgespeeld. Het niet uitvoeren of afspelen van verzoeknummers geeft nooit recht op schadevergoeding.

16. De Opdrachtgever heeft nooit recht op schadevergoeding, compensatie of teruggaaf wanneer hij ontevreden is over het Optreden, de muzikale prestatie en/of het repertoire van de Artiest SINGER IN SUIT.

17. Wanneer de Opdrachtgever tijdens het Optreden van SINGER IN SUIT een andere invulling wenst te geven aan het afgesproken tijdsblok voor het Optreden, bijvoorbeeld met speeches, sketches of optredens van andere artiesten, kan dat enkel in goed overleg met de Artiest SINGER IN SUIT. Wanneer SINGER IN SUIT instemt met een dergelijke andere invulling en zijn Optreden wordt hierdoor ingekort, geeft dat geen recht op schadevergoeding of teruggaaf van gedane betalingen.

18. Wanneer de Opdrachtgever verzoekt om later dan in het contract vermeld staat te beginnen met het Optreden, kan aan dit verzoek enkel worden voldaan met toestemming van de Artiest SINGER IN SUIT. Eventuele wachttijd kan, na overleg, in de kosten worden doorberekend.

19. De Opdrachtgever zal ervoor proberen te zorgen dat de Artiest tijdens zijn zangsets niet wordt onderbreken voor speeches, sketches en andere (muzikale) optredens.

ARTIKEL 7: PROMOTIEMATERIALEN

1. De Opdrachtgever behoeft toestemming van SINGER IN SUIT met betrekking tot de vermelding en/of afbeelding van de Artiest SINGER IN SUIT op het te vervaardigen promotiemateriaal, in de ruimste zin des woords (inclusief internet). Hiertoe zal de Opdrachtgever een nader te specificeren aantal proefexemplaren van het promotiemateriaal ter goedkeuring verstrekken aan SINGER IN SUIT, indien SINGER IN SUIT daarom vraagt.

2. De Opdrachtgever draagt zorg voor correcte naamsvermelding van de Artiest in alle uitingen betreffende het Optreden, indien van toepassing.

3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van SINGER IN SUIT of de Artiest SINGER IN SUIT geluidsdragers, affiches, posters en/of andere artikelen met naam, beeltenis, logo etcetera van de Artiest SINGER IN SUIT te verspreiden en/of verkopen.

ARTIKEL 8: RECHTEN

1. De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door SINGER IN SUIT ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij SINGER IN SUIT. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SINGER IN SUIT van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

ARTIKEL 9: PRIJZEN EN GAGES

1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen, tenzij anders vermeld. Prijsopgaven en/of aanbiedingen zijn te allen tijde persoonlijk en mogen niet aan derden kenbaar worden gemaakt.

ARTIKEL 10: BETALINGEN

1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dienen betalingen door de Opdrachtgever te geschieden voor aanvang van het Optreden, zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting. Meerwerk dient binnen 2 (twee) dagen na factuurdatum te worden betaald.

2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim. SINGER IN SUIT heeft alsdan het recht om, zonder nadere aankondiging, van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.

3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het aan SINGER IN SUIT verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent) per maand, waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval aan SINGER IN SUIT tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde bedrag, doch met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).

4. Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door SINGER IN SUIT in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.

5. In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/of lid 7 van dit artikel heeft SINGER IN SUIT het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten.

6. In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens SINGER IN SUIT voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.

7. SINGER IN SUIT is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van SINGER IN SUIT te verschaffen.

8. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare vordering c.q. factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9. Indien de Opdrachtgever één of meerdere vorderingen op SINGER IN SUIT heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de Opdrachtgever af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vorderingen. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

10. De Opdrachtgever verplicht zich jegens SINGER IN SUIT nimmer direct betalingen te verrichten aan een Toeleverancier of ingeschakelde derde, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 11: ANNULERINGEN

1. De Opdrachtgever dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met SINGER IN SUIT gesloten Overeenkomst direct aan SINGER IN SUIT mede te delen. Eventuele aanbetalingen blijven in bezit van SINGER IN SUIT en de Opdrachtgever heeft geen recht op teruggave hiervan.

2. In het geval de Opdrachtgever de met SINGER IN SUIT gesloten overeenkomst 89 (negenentachtig) tot 30 (dertig) dagen vóór het evenement (gedeeltelijk) annuleert, is de Opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding, in ieder geval 25 % (vijfentwintig procent) van het totale factuurbedrag jegens SINGER IN SUIT verschuldigd.

a. Vanaf de 30e (dertigste) dag tot 14e (veertiende) vóór het evenement is de Opdrachtgever jegens SINGER IN SUIT 50 % (vijftig procent) verschuldigd.

b. Voor annulering vanaf de 14e (veertiende) dag tot 7 (zeven) dagen vóór het evenement is de opdrachtgever 75 % van het factuurbedrag verschuldigd.

c. Indien de Opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen voor het evenement de overeenkomst met SINGER IN SUIT (gedeeltelijk) annuleert, is hij het gehele factuurbedrag verschuldigd.

d. Artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden is mede van toepassing op verschuldigde betalingen conform dit artikel lid 2.

3. De Opdrachtgever vrijwaart SINGER IN SUIT volledig voor iedere aanspraak van een Toeleverancier en/of derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

4. Annulering door SINGER IN SUIT is te allen tijde mogelijk bij overmacht en/of ziekte van de Artiest SINGER IN SUIT. Reeds vooruitbetaalde bedragen van de Opdrachtgever met betrekking tot een afgesproken Optreden dat niet doorgaat, worden aan de Opdrachtgever gerestitueerd. Mocht de gezondheidstoestand van de Artiest het toelaten, zal hij bij annulering van zijn kant suggesties doen voor ander entertainment en/of een andere muzikale invulling.

ARTIKEL 12: KLACHTEN

1. In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met SINGER IN SUIT gesloten Overeenkomst, dienen onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide Partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 (vijf) dagen na het evenement, aan SINGER IN SUIT per aangetekende brief kenbaar worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

2. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING

1. SINGER IN SUIT kan door de Opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van SINGER IN SUIT of haar leidinggevenden. Indien en voor zover op SINGER IN SUIT enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door SINGER IN SUIT uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de Opdrachtgever gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.

2. SINGER IN SUIT is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de Opdrachtgever toebehorende gelden en/of zaken, gedurende het evenement of de gelegenheid.

3. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door SINGER IN SUIT of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van het optreden van de Artiest SINGER IN SUIT. Bijvoorbeeld: licht- en geluidsinstallaties, overige apparatuur en/of bezittingen van de Artiest SINGER IN SUIT, al dan niet ingehuurd. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever is er ook in geval van stroomstoring, lekkage, onveilig handelend publiek etcetera. De Opdrachtgever vrijwaart SINGER IN SUIT voor iedere aanspraak ter zake.

4. In het geval van Meerwerk en/of Overmacht (als hierna bedoeld in artikel 15) komen alle (on)kosten van SINGER IN SUIT, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door SINGER IN SUIT ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart SINGER IN SUIT tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

5. Onverminderd de bevoegdheid van SINGER IN SUIT om van de Wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van SINGER IN SUIT, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze Algemene Voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De Wederpartij vrijwaart SINGER IN SUIT tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

6. De Opdrachtgever dient zich adequaat te verzekeren in het kader van de uitviering van de Overeenkomst c.q. het Optreden.

7. Eventuele aansprakelijkheid van SINGER IN SUIT is beperkt tot maximaal de overeengekomen factuursom. SINGER IN SUIT is nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door SINGER IN SUIT gesloten verzekering. In alle gevallen is de termijn waarbinnen SINGER IN SUIT kan worden aangesproken tot vergoeding van schade beperkt tot 1 (een) maand.

8. De Opdrachtgever verliest diens rechten jegens SINGER IN SUIT en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart SINGER IN SUIT tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

a. Voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie aan SINGER IN SUIT en/of de Artiest SINGER IN SUIT heeft verstrekt;

b. Voormelde schade is ontstaan doordat de Opdrachtgever niet conform de door SINGER IN SUIT en/of de Artiest SINGER IN SUIT gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;

c. Voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de Opdrachtgever aan SINGER IN SUIT zijn verschaft en/of voorgeschreven.

ARTIKEL 14: ONTBINDINGEN

1. SINGER IN SUIT is gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:

a. het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;

b. Een der partijen surseance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;

c. Een der partijen door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;

d. SINGER IN SUIT gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.

2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de Wederpartij direct opeisbaar zijn.

ARTIKEL 15: OVERMACHT EN ONUITVOERBAARHEID

1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor SINGER IN SUIT diens verplichtingen uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor SINGER IN SUIT als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan: Mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme, ramp, gijzeling, ontvoering; Brand, stroomstoring, lekkage, autopech, ongeval of andere voorvallen; Een dag van nationale rouw; Contingenterings- of andere overheidsmaatregelen; Werkstaking; Natuurrampen; Ziekte van de Artiest SINGER IN SUIT; Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie SINGER IN SUIT voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens SINGER IN SUIT. Met inachtneming van artikel 13 lid 4 van deze voorwaarden is SINGER IN SUIT in geval van overmacht gerechtigd:

a. hetzij de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke of mondelinge mededeling hiervan aan de Wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat SINGER IN SUIT hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt;

b. hetzij in overleg met de Opdrachtgever het betreffende evenement en/of optreden van de Artiest SINGER IN SUIT te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum.

2. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning(en) en/of ontheffing(en) aan de zijde van de Opdrachtgever levert voor de Opdrachtgever géén overmacht op.

3. In geval de Opdrachtgever op enigerlei wijze tegenover SINGER IN SUIT in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan SINGER IN SUIT verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

4. Omstandigheden in de privesfeer van de Opdrachtgever, waaronder (echt)scheiding, ruzie of onenigheid leveren geen overmacht op. Betalingsafspraken blijven hierbij onverminderd van kracht. Annulering is enkel mogelijk onder de in artikel 11 vermelde condities.

ARTIKEL 16: ONVERBINDENDHEID/HIATEN

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet verbindende bepaling.

ARTIKEL 17: GESCHILLEN / TOEPASSELIJK RECHT

1. Op de door SINGER IN SUIT gesloten Overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomsten zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2. Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door SINGER IN SUIT en de Wederpartij gesloten Overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement waar SINGER IN SUIT gevestigd is, bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter. Niettemin heeft SINGER IN SUIT het recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. In geval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat SINGER IN SUIT aan de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de Opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

Neem nu contact op

Singer in Suit boeken voor uw personeelsfeest? Neem gerust vrijblijvend contact op:

Messenger

Chat met Singer in Suit via Facebook Messenger.

WhatsApp

Stuur een WhatsApp en krijg nog sneller een reactie

E-mail

E-mails worden binnen 1 werkdag beantwoord. Vaak al binnen een uur.

Telefoon

Bel Singer in Suit op 06 48208574, Ook in het weekend en ’s avonds.

In Suit Entertainment

Deze website is onderdeel van In Suit Entertainment.
© 2017-2018 In Suit Entertainment

VOLG ONS OP